Truy cập nội dung luôn

Quản lý chất lượng bệnh viện Quản lý chất lượng bệnh viện

Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2014

Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2015 

Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2016 

Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017

Kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2015

Kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2016 

 Báo cáo sơ kết nâng cao chất lượng bệnh viện quí 1 năm 2016

 Báo cáo sơ kết nâng cao chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2016

 Báo cáo sơ kết nâng cao chất lượng bệnh viện quí 3 năm 2016

 Kế hoạch phát triển nhân lực BV giai đoạn 2016-2021

 Kế hoạch phát triển BV giai đoạn 2016-2018

 Kế hoạch phát triển BV giai đoạn 2018-2020

Kế hoạch nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2017 

 Kế hoạch hoạt động BV năm 2017

Kế hoạch thực hiện 5S năm 2017

Báo cáo thực hiện 5S 6 tháng đầu năm 2017

 Báo cáo sơ kết nâng cao chất lượng bệnh viện quí 1 năm 2017

 Báo cáo sơ kết nâng cao chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2017

 Báo cáo sơ kết nâng cao chất lượng bệnh viện quí 3 năm 2017

Đánh gái thời gian chờ đợi của người bệnh và các vấn đề cải tiến quí 1 năm 2017

Đánh gái thời gian chờ đợi của người bệnh và các vấn đề cải tiến quí 2 năm 2017

 Đánh gái thời gian chờ đợi của người bệnh và các vấn đề cải tiến quí 3 năm 2017

 Kế hoạch hoạt động BV năm 2018

 Kế hoạch nâng cao chất lượng BV năm 2018

 Kế hoạch thực hiện 5S năm 2018

 Kế hoạch sinh hoạt khoa học năm 2018

Đánh giá thời gian chờ đợi của người bệnh và các vấn đề cải tiến quí 1 năm 2018

Đánh giá thời gian chờ đợi của người bệnh và các vấn đề cải tiến quí 2 năm 2018

Đánh giá thời gian chờ đợi của người bệnh và các vấn đề cải tiến quí 3 năm 2018

Báo cáo thực hiện 5S 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo sơ kết nâng cao chất lượng bệnh viện quí I năm 2018

Báo cáo sơ kết nâng cao chất lượng bệnh viện quí II năm 2018

Báo cáo sơ kết nâng cao chất lượng bệnh viện quí III năm 2018

Văn bản Văn bản

VĂN BẢN MỚI

thống kê thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 6
  Tổng lượt truy cập: 2024